Effektiv vask- og desinfisering i RAS-anlegg med CID Lines

08. May 2022
4 minuttter

desinfisering

Vask og desinfisering er avgjørende for å minimere risikoen for sykdomsutbrudd i RAS-anlegg. Forsøk utført i Marineholmen RASLab viser at VESOS rengjørings- og desinfeksjonsmidler fra CID Lines er svært effektive for å sikre høy biosikkerhet.

De aller fleste nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge i dag er resirkuleringsanlegg (RAS). I tillegg bygges mange av de gamle gjennomstrømsanleggene om til RAS. Landbaserte anlegg har mange fortrinn, men også betydelige smittehygieniske utfordringer. Regelmessig renhold av installasjoner og produksjonsenheter er et vesentlig sikkerhetstiltak for å hindre oppbygging av patogen.

VESO innehar agenturet for vaske- og desinfeksjonsmidler fra CID Lines. Nå har Marineholmen RASLab testet produktene i RAS-Laboratoriet i Bergen. Analysene fra RAS-anlegget viser at CID Lines sine produkter er svært effektive til både rengjøring og desinfeksjon, og gir god brukertrygghet.

Viktig med nedvask mellom batcher i RAS Anlegg

- Vi får mange spørsmål om RAS-anlegg fra oppdrettere, sier Andreas Pedersen, teknisk selger av hygieneproduktene til VESO.

- RAS-systemet er bygget opp rundt biofilteret som renser vannet. Poenget er at filteret skal ta vare på det biologiske mangfoldet. Det er nesten som et eget økosystem, men det betyr også at du tar vare på både snille og sykdomsfremkallende bakterier. Dersom det blir opphopning av patogene bakterier, kan det føre til problemer, påpeker han.

Ifølge Pedersen er det i slike systemer svært viktig med nedvask i den fiskeførende delen av systemet mellom innsett, samt smittevask om det har vært sykdomsutbrudd. Dette vil hjelpe med å opprettholde god smittehygiene og fiskevelferd, sier hun.

Forsøk med CID Lines produkter i lab

VESO har lang erfaring med bruk av rengjørings- og desinfiseringsmidler fra CID Lines både i landbruk og vannsystemer.

- Vi har sett at disse produktene fungerer veldig godt i vanlige settefiskanlegg og brønnbåter og hadde stor tro på produktene også ville gi gode resultater i fullskala RAS-anlegg. Vi ønsket derfor å evaluere yteevnen i forsøk i lab for å se om våre erfaringer ble bekreftet. Nå har Marineholmen RASLab testet produktene og jeg er stolt av å si at de leverte kjempebra, forteller Andreas.

Likt utgangspunkt som for storskala

Marineholmen RASLab AS er et forsknings- og innovasjonsanlegg som inneholder tolv uavhengige RAS-enheter fra Alpha Aqua AS.

I dette prosjektet gjorde forskerne tre analyser med CID Lines rengjørings - og desinfiseringsprodukter: ATP-målinger for hygienekontroll, som er et indirekte mål for hvor mange celler som er igjen på en overflate, samt to typer KIM-analyser (colony forming units). Prøver ble tatt fra ulike steder og overflater innen RAS-systemet, i tillegg til frie vannprøver etter at systemet hadde sirkulert.

Hver enhet i laben består av en fisketank på 1m3 og resterende avlukker på 1,5 m3, med et totalt vannvolum på 2,5m3.

- Selv om disse enhetene er små sammenlignet med RAS i kommersiell skala, er alle elementene for vannrensing og fiskehus like, påpeker Erna Heggland, driftsoperatør ved Marineholmen RASLab.

Heggland forklarer at RAS-system er svært komplekst og har et betydelig overflateareal som må rengjøres og desinfiseres.

-Siden det er mange passende produkter tilgjengelig på markedet, var målet med dette prosjektet å evaluere yteevnen til forskjellige rengjørings- og desinfiseringsprodukter distribuert av VESO.

Ulike konsentrasjoner

- Vi brukte ulike konsentrasjoner av de forskjellige produktene og løsninger ble testet for å utvikle effektive og økonomiske rengjøringsprosedyrer for RAS. Vi etablerte også en rengjørings- og desinfeksjonsmiddelprotokoll i samarbeid med VESO, opplyser Heggland

Før rengjøringen hadde alle enhetene atlantisk laksesmolt i nesten 4 måneder, noe som kan sammenlignes med oppdrettssykluser i kommersiell RAS-produksjon av laksesmolt.

Produktene ble testet i alle enheter i vann ved 15 ppt saltholdighet. RAS-enhetene (8 av 12) ble behandlet med flere såpekombinasjoner og/eller desinfeksjonsmidler i forskjellige løsninger og med ulike arbeidstider for å etablere en optimal rengjøringsprotokoll for RAS.

Effekten av tre ulike rengjøringsmiddel ble evaluert. Kjemikaliene som ble levert av VESO var:

  • Kick-Start - et surt desinfiserende kjemikalie som består av en blanding av hydrogenperoksid og peroksyeddiksyre. Kick-Start kan brukes til både rengjøring og desinfisering.

  • Dm Cid Pro er et alkalisk rengjøringsmiddel laget av kaliumhydroksid og natriumhypokloritt.

  • Dm Clean Super er et alkalisk rengjøringsmiddel laget av kaliumhydroksid og natriumhydroksid.

Vi er kjempefornøyde med produktene. De har levert optimalt og er så gode som vi trodde

Vil bruke produktene

Alle produktene som ble benyttet for rengjøring eller desinfisering i RAS-enhetene leverte svært tilfredsstillende resultater.

- Produktene var dessuten enkle å håndtere og jobbe med, selv om personlig verneutstyr ble sterkt anbefalt, sier Heggland.

Ved rengjøring med Dm Clean Super og Kickstart ga de sterkere bruksløsningene de beste resultatene, men for Dm Cid Pro ga den svakeste bruksløsningen sammenlignbare resultater med de sterkere bruksløsningene, forklarer forskeren.

- Basert på resultatene vil vi på RASLaben sannsynligvis selv bruke Kickstart-produktet til både rengjøring og desinfeksjon av RAS-enhetene. Det ga utmerkede resultater selv ved lave konsentrasjoner og begrenser hvor mye kjemikalier som må håndteres av personalet, påpeker driftslederen.

VESO er svært glade for at produktene ga så gode resultater:

- Vi er kjempefornøyde med produktene. De har levert optimalt og er så gode som vi trodde, avslutter Pedersen.

Forrige artikkel